Rāznas Nacionālais parks

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Rāznas Nacionālais parks izveidots 2007. gada 1.janvārī, lai saglabātu Rāznas ezera un ap to esošo dabas daudzveidību. Lai saglabātu neatkārtojamās Latgales ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības, veicinātu ekoloģisko izglītību un dabas tūrismu.

Rāznas Nacionālais parks veidots uz Rāznas dabas parka bāzes. Tā kopējā platība ir 59615 hektāru. Parkā ir noteiktas trīs funkcionālās zonas:

1. dabas lieguma zona
2. dabas parka zona
3. neitrālā zona

Ežezers ir Rāznas Nacionālā parka ainaviski izcilākais ezers. Tam ir 26 salas, kuras ir apaugušas ar platlapju koku un egļu mežiem. Uz salām ir vairāki avoti, kas bagāti ar minerālvielām. Parkam ir raksturīga liela putnu daudzveidība. Sastopamas retas, ka arī aizsargājamas putnu sugas.Šeit sastopamas arī visas Latvijas dabai raksturīgās zīdītājdzīvnieku sugas.

No Eiropas Savienības dabas aizsardzības normatīvajos aktos pieminētajiem dzīvniekiem Rāznas Nacionālajā parka teritorija uzturas nakts sikspārnis, bebrs, vilks, ūdrs, meža cauna, lūsis. No abiniekiem un rāpuļiem tie ir zaļais krupis, brūnais varžu krupis, zaļā varde, dīķa varde, purva varde, parastā varde, sila ķirzaka.

Pēc zivju populācijas viss bagātākais ir Rāznas ezers. Tajā mīt 27 zivju sugas, kas ir ap deviņdesmit procentiem no Latvijas ezeros sastopamajām sugām. Trīs sugas – repsis, palete un sīga ir Latvijā īpaši aizsargājamas, ierobežoti izmantojamās zivju sugas.

Rāznas Nacionālā parka teritorijā konstatētas arī 10 īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas.

 

 

 

Sadaļa sagatavota pēc portāla "Latvijas daba" materiāliem.


 

 
 
 

 

L_RNP_PNG

OZOLLAP

Aizsargājama dabas teritorija

Adrese: Rēzeknes novada Mākoņkalna, Čornajas, Kaunatas un Lūznavas pagasti, Dagdas novada Andzeļu, Andrupenes un Ezernieku, pagasti, Ludzas novada Rundēnu pagasts.
www.razna.lv